KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

(VERİ POLİTİKASI)

Kişisel veri işleyici tüzel kişilik olarak AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından işletilen poliklinik işletmesi “AKL” kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülüklere uymayı temel ilke edinmiştir.

 

AKL veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili alt mevzuata uygun olarak elde edip, toplayıp işlemektedir.

 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında aydınlatma sağlayan bu Metin;

 

*Kişisel verilerinizi hangi kaynaklardan elde ettiğimiz,

*Kişisel verilerinizi elde etme ve işleme konusundaki gereklilik, amaç ve hukuki sebeplerimiz,

*Kişisel verilerinizi aktarılıp aktarmadığımız ve hangi amaçlarla kimlere aktarabildiğimiz,

*Kişisel verisi işlenen kişilerin mevzuattan kaynaklanan hakları,

 

Konularını detaylandırmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENENLER (KİMLERİN KİŞİSEL VERİSİNİ İŞLİYORUZ)

 

AKL veri sorumlusu sıfatıyla, sadece aşağıdaki kişi gruplarının kişisel verileri işlemektedir.

 

1-Veri sorumlusu olan şirketimizde çalışan işçiler

2-İşçi adayları

3-İş başvurusu yapan işçi adaylarının yazılı olarak kendilerinin beyan ettiği referans kişiler

4-Stajyerler

5-İşbaşı eğitim kursiyerleri

6-Hastalar

7-Hasta adayları

8-Teşhis, tedavi veya bu türden bir hizmet almak amacıyla fiziki yollardan, telefon iletişimi, elektronik posta, mobil uygulamalar üzerinden yada her türlü sanal platformda kendileri ile görüşme yapılan, iletişim kurulan kişiler (Fuar veya stant tanıtım faaliyetleri sonucunda adı soyadı ve telefon bilgileri alınan ve görüşme yapılan kişiler dahil)

9-Hasta yakını ve refakatçiler

10-Ticari faaliyetin tarafları veya ticari faaliyet gereği işbirliği yapılan veya yapılacak kişiler veya bu türden işletme yada şirketlerin yetkili yada çalışanları(Tedarik, reklam, tanıtım, destek, pazarlama, danışmanlık, ulaşım, referans kaynakları vb.)

11-Vekaletname ilişkisi bulunan Avukatlar

12-Danışmanlar yada danışmanlık işletmelerinin yetkili yada çalışanları

13-Anlaşmalı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirler, bağımsız denetim kuruluşları ve bunların çalışanları

 

14-Ziyaretçiler

15-Kişisel verisini işlediğimiz kişilerin kanuni temsilcileri, ebeveynler, veli veya vasileri

16-Hukuki süreçlerde taraf konumunda olan kişiler ve bunların yasal temsilcileri

17-Ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iş akışı kapsamında iletişime geçilmesi gerekli görülen 3.kişiler

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER(HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEDİĞİMİZ)

 

AKL veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili kişilerin aşağıda belirtilen kişisel verilerini mevzuata uygun olarak işlemektedir.

 

Kimlik Verisi

 

Verisi işlenecek kişilerin adı-soyadı, uyruğu, T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, baba adı, anne adı, cinsiyeti, Türk vatandaşı olunmaması halinde pasaport numarası ve bilgileri veya geçici vatandaşlık kimlik numarası gibi kimliğe dair tüm veriler bu kapsamdadır.

 

Kişiyi Tanımlayan Veriler

 

Kişinin el yazısı veya ıslak imzası bu kapsamdadır.

 

İletişim Verisi

 

İkamet adresi, iş adresi, yazışma adresi, telefon veya mobil telefonu numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim kurmaya dair veriler bu kapsamdadır.

 

Görsel  ve İşitsel Veriler

 

*Şirket güvenlik kameraları tarafından güvenlik amacı ile kapalı devre kamera sistemi ile alınan görüntüler,

*Şirket telefon iletişiminin(sesli yanıt sistemi) hizmet sunum kalitesi, faaliyetlerin ve yönetimi, talep yada şikayetlerin takibi amacıyla kaydedilmesi yoluyla kaydedilen işitsel veriler,

*Hastaların özel yazılı izni(onam) ile tanıtım, araştırma, ikna süreçleri, tıbbi işlemin yapıldığının teyit ve kanıtına dair yada başka hasta adaylarına tıbbi işlem hakkında tanıtım yapılması, tedavi neticesindeki gelişmeleri takip etmek amacıyla işlenen görseller(fotoğraf veya video kaydı)

 

Bu kapsamdaki verilerdir.

 

Özlük Verisi

 

İşçilerin hakkında ücret, aylık çalışma gün sayısı gibi mevzuat yükümlülükleri yada iş sözleşmesi gereği oluşturulan özlük işlemleri bütününe dair işlenen verilerdir.

 

Eğitim Verisi

 

İşçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi kursiyerleri yada ilgili diğer kişiler bakımından eğitim durumuna, eğitim belgelerine dair verilerdir.

 

İş ve Meslek Verisi

 

İşçiler, işçi adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi kursiyerleri yada ilgili diğer kişiler bakımından  mevcut yada eski iş veya mesleğine dair tüm verilerdir. (Mesleki deneyim, diploma, kurs verileri dahil)

 

Yorum ve Şikayet Verileri

 

Sunulan hizmetleri değerlendirmek amacı ile, herhangi bir kişinin web sitesi üzerinden veya başka kanallardan, ön onay ve rıza(onay ve rıza seçeneğini işaretleyerek) sonrasında  iletilmiş yorum ve şikayet verileridir.

 

Konum veya Lokasyon Verisi

 

İletişim verisi kapsamı dışına kalan ve kişilerin herhangi bir yolla ve kendileri tarafından iletilmiş  konum veya bulunulan yere dair verileridir.

 

İşlem Güvenliği Verisi(IP Verisi ve Çerezler)

 

IP adresi, tarayıcı bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış ve parola bilgileri,(Mac ID, IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve  parola bilgileri) bu kapsamdadır.

 

Hukuk Verisi

 

Verisi işlenen kişilerin hukuki işleme dair verileri yanı sıra davacı, davalı olmalarına ilişkin tüm veriler ve icra takip verileridir.

 

Finansal Veriler

 

Verisi işlenen kişilerin banka hesap numarası yada IBAN numarası gibi verileridir. Veri sorumlusu şirkette çalışan işçiler ve hizmet alan hastalar yönünden talep edilip işlenen verilerdir.

 

Hastalara İlişkin Sağlık Verileri

 

Tıbbi dosyalarda yasal nedenlerle takip edilmesi gereken yada sunulan sağlık hizmeti kapsamında olup, kişinin rızası ile işlenen laboratuvar ve tıbbi görüntüleme sonuçları, tıbbi teşhis yada tedaviye ilişkin  test sonuçları, kan grubu, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen her türlü sağlık verileri bu kapsamdadır.

 

İşçilere İlişkin Sağlık Verileri

 

İşçilerden, iş mevzuatı, iş akdi ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği özlük dosyasında muhafaza edilmek üzere alınan sağlık raporları ve alınan tıbbi belgelerde geçen verilerdir.

 

 

 

 

Müşteri İşlem Verileri

 

Hastaların kredi kartı, mail order, avans makbuzu, ödeme makbuzu, fatura, senet, çek, dekont, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb. bu kapsamdaki verilerdir.

 

Kılık Kıyafet Verileri

 

Beden ölçü verileri vb. demirbaş, üniforma, malzeme ve ayakkabı numarası vb. veriler bu kapsamdadır.

 

Biyometrik Veriler

 

Avuç içi bilgileri, parmak izi, retina taraması, yüz tanıma vb. veriler bu kapsamdadır.

 

Fiziki Mekan Güvenliği Verileri

 

Hastalar, hasta adayları, işçiler, stajyerler, işbaşı eğitim kursiyerleri, işçi adayları ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamerası kayıtları bu kapsamdaki verilerdir.

 

III.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

A.KİŞİSELVERİLERİN ELDE EDİLMESİ(TOPLANMASI)

 

1.Kişisel Verilerin Hangi Kanallarla ve Nasıl Toplandığı

 

1.1.Web Sitemiz Kanalıyla Toplanan Veriler

 

* Web sitesinde RANDEVÜ AL kısmında isim ve telefon numarası girilerek iletilen bilgiler üzerinden,

* Web sitesinde doğrudan WHATSAPP uygulamasına geçilmeye yarayan kısım üzerinden iletilen bilgiler üzerinden,

* Web sitesinde WHATSAPP DESTEK HATTI kapsamında iletilen bilgiler üzerinden,

* Web sitesinde poliklinik telefon numarasının paylaşıldığı kısımdan yapılan aramalar sonucu iletilen bilgiler üzerinden,

*  Web sitesinde YORUM YAZ kısmından yönlendirilen Google Yorum kısmına yapılan yorum kapsamında iletilen bilgiler üzerinden,

*  Web sitesinde DETAYLI BİLGİ İÇİN kısmından ulaşılan ve WHATSAPP uygulamasına geçilmeye yarayan kısım üzerinden iletilen bilgiler üzerinden,

 

Kişi tarafından verilen ve amaçla(iletişim) sınırlı olan kişisel veriler bu kapsamdadır.

 

1.2.Telefon veya Elektronik Posta yada Diğer Dijital İletişim Uygulamaları Üzerinden Toplanan Veriler

 

Poliklinik asistan personeli kullanımında olan telefonlar üzerinden veya SMS veya e-posta veya WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden kurulan iletişim sonucunda ilgili kişi tarafından verilen ve amaçla(iletişim ve hasta adaylığı ile ilgili gerekli diğer veriler) sınırlı olan kişisel veriler bu kapsamdadır.

 

1.3.Yüzyüze İletişim Kapsamında Toplanan Veriler

 

Kliniğimize bizzat başvurulması durumunda, ilgili sağlık danışmanları yada sağlık personeli ile yapılan yüz-yüze görüşmeler sonucunda amaçla sınırlı sınırlı olarak toplanan kişisel veriler bu kapsamdadır.

 

1.4.Tetkik Teşhis yada Tedavi Kapsamında Toplanan Veriler

 

Poliklinik sağlık personellerinin yaptığı tıbbi işlemler sonucunda alınan muayene hizmeti, tetkik, teşhis yada tedavi sonucunda amaçla sınırlı sınırlı olarak toplanan ve büyük bölümü tıbbi veri niteliğinde olan kişisel veriler bu kapsamdadır.

 

1.5.Rutin Ticari Faaliyetin Gereği Olarak Toplanan Veriler

 

Ticari faaliyetin gereği olarak iş ilişkisi içinde olunan kişi ve şirket yetkili yada çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinden elde edilen kişisel veriler,

 

İşletme ile sözleşmesi olan avukatlar, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, bilgi işlem ve diğer herhangi bir konuda  hizmet sunan işletmelerin yetkili yada çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri  üzerinden  elde edilen kişisel veriler,

 

Bu kapsamdadır.

 

1.6.İşletmede Kullanımına Sunulan Kablosuz İnternet Ağı(WİFİ) Yayınına Bağlanabilmek İçin Talep Edilen Veriler

 

İşletme binasında hasta adayı, hasta ve diğer ziyaretçilerin kullanımına sunulan kablosuz İnternet ağı(WİFİ) yayına bağlanabilmek için mevzuat gereği talep edilen kişisel veriler(T.C. kimlik numarası veya mobil telefon numarası) talep edilmesi sonucunda elde edilen kişisel veriler bu kapsamdadır.

 

IV.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

 

A.Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenecektir.

 

1-Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

2- Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi,

3-Ticari faaliyet ve işletmecilik gerekleri,

4-Sağlık Hizmetlerinin sunulması (Tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve her türlü bakım hizmetlerinin yürütülmesi)

4.1.Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

4.2.Sağlık mevzuatı gereğince Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,

4.3.Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması,

4.4.Randevu hakkında hastaların  bilgilendirmesi,

4.5.Hastaya kimlik teyidi yapılması,

4.6.Poliklinik yönetimi, hasta hakları, hasta deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

4.7.Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama departmanları tarafından faturalandırma yapılması,

4.8.Poliklinik yönetimi tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlere cevap verilebilmesi.

 

5.Teknik gereklilikler;

 

5.1.Poliklinik yönetimi tarafından iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

5.2.Hizmet sunum kalitesi, hasta deneyimi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması  amacıyla yapılan araştırma ve analizler,

5.3.Poliklinik yönetimi tarafından işçilere eğitim verilmesi,

5.4.Poliklinik yönetimi tarafından yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

5.5.Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

5.6.Poliklinik yönetimi tarafından veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

5.7.Gereken durumlarda, sağlık turizmi kapsamında ulaşım, konaklama ve teşrifat hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için veri sorumlusu ilgili personeli tarafından gerekli iletişimlerin sağlanabilmesi,

5.8.Kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve diğer mobil kanallarda, sosyal medyada özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve muhataplara iletilebilmesi,

5.9.Poliklinik yönetiminin iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

 

B.Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

-663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

-Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

-Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

-1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,

-4857 sayılı İş Kanunu,

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

-Borçlar Kanunu,

-Türk Ticaret Kanunu,

-Diğer ilgili mevzuatlar,

 

Şeklindeki hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 

C.Yasal Sınırlar

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması, Kanunu’nun 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak ve ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

V.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

A.Aktarım Sebepleri

 

Kişisel verileriniz,

 

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

-663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

-Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

-Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

-1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,

-4857 sayılı İş Kanunu,

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

-Borçlar Kanunu,

-Türk Ticaret Kanunu,

-Diğer ilgili mevzuatlar,

 

Mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler, sözleşme hükümlerine uymak ve rutin işletmecilik faaliyetleri gereğince, amaca uygun ve sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

B.Aktarım Yapılabilecek Merciiler

 

Kişisel veriler yukarıda belirtilen sebeplerle aşağıdaki mercilere  aktarılabilecektir.

 

*Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile sağlığı merkezleri, hekim muayenehaneleri,

*Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

*Sosyal Güvenlik Kurumu,

*Aile  ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

*Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

*Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,

*Yetkili diğer resmi kurum ve kuruluşlar,

*Türkiye Eczacılar Birliği ve Eczaneler,

*Adli makamlar, icra daireleri, arabulucular,

*Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olunan  laboratuvarlar, tıp merkezleri, poliklinik, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,

*Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,

*Yazılı olarak yetki verilmiş kanuni temsilciler, veli ve vasiler

*Sözleşme kapsamında çalışılan avukatlar, muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti alınan gerçek veya tüzelkişiler,

*Düzenleyici ve denetleyici merciler,

*Polikliniğin, hastaların veya işçilerin şirketimizle herhangi bir sözleşme gereğince ilişkili olan kimselerin hesabının bulunduğu bankalar,

*Zorunlu veya ihtiyari BES(Bireysel Emeklilik Sistemi) kapsamında çalışılan bireysel emeklilik şirketleri,

*Sigorta şirketleri,

*Oto kiralama şirketleri ve işletmeleri,

*Hizmetlerinden faydalanılan veya iş birliği içerisinde olunan tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortakları,

*Dış kaynak hizmet sağlayıcılar (konu ve amaçla sınırlı olarak)

*Kargo veya kurye şirketleri,

*Hava, kara veya deniz yolcu taşıma şirketleri.

 

IV.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERİMİZ ve TAAHHÜTLERİMİZ

 

AKL veri sorumlusu sıfatıyla, yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi kendi bünyesinde fiziki ve elektronik ortamlarda büyük bir hassasiyetle ve mevzuat hükümlerine tam riayet ederek, her türlü idari ve teknik tedbirleri alarak korumaktadır.

 

AKL kişisel verilerinizin korunması konusunda her türlü idari ve teknik tedbiri almıştır.

 

AKL, tüm kişisel verileri korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

 

AKL, elde ettiği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

AKL, kişisel verileri, dış kaynak hizmet sunucuları ve tedarikçiler, danışmanlar veya avukatlar ile paylaşması(aktarması) durumunun zorunlu ve gerekli olduğu haller için tüm uyarı veya rıza beyanları, taahhütnameleri hazırlayarak imzalanmasını sağlamış ve gerekli çok yönlü denetim faaliyetlerini hayata geçirmiştir.

 

 

 

 

V.ÇEREZ POLİTİKASI

 

AKL web sitesinde çerez konumlandırması yapmamaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında, IP adresi, tarayıcı bilgileri. (Mac ID, IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış ve  parola bilgileri) alınmamaktadır.

 

VI.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA HAKLARINIZ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği Veri Sorumlusu olarak AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş.’ye aşağıda belirtilen yollarla başvurarak, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması konusunda haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

A.KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

 

1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
2.Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme

3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.Kişisel verilerin aktarıldığı kişi yada mercileri bilme,

5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etmek,

6.Kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini isteme,

7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hallerinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Kaklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesi) AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. ’den talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz konusunda AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş.’den her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 

18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan kişisel veriler, adı, soyadı, yaşı ve yakınlık derecesiyle sınırlı olup bu veriler bize sadece ilgili yetişkin(veli veya vasi) tarafından verilebilecektir.

 

B.BAŞVURU HAKKI KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 

-Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim haale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 

-Kişisel verilerinin millii savunmayı, millii güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

-Kişisel verilerinin millii savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

-Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

-Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

-Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,

-Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

C.HAKLARINIZI KULLANMAK İÇİN ŞİRKETİMİZLE İRTİBATA GEÇME YOLLARINIZ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı;

 

1-AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin Barbaros Mahallesi Halk Caddesi No:49/1 Ataşehir İstanbul adresine gelerek temin edilecek Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Başvuru Formu’nu  doldurup imza karşılığı bizzat  teslim ederek,

2-AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin  www.aklpoliklinik.com web adresinde yayımlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni içeriğinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Başvuru Formunu doldurup noter kanalıyla göndererek,

3- AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin aklsaglik@hs01.kep.tr  kep mail adresine elektronik posta yollayarak,

4-Noter kanalıyla göndererek,

 

Kullanabilirsiniz.

 

Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz iş günü içinde kural olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Klinik için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere, toplam 50(Elli) TL’yi aşmayan bir ücret talep edilebilecektir. Başvurunuzun AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. hatasından kaynaklandığının anlaşılması halinde, var ise ödenmiş ücret tarafınıza iade edilecektir.

 

Başvurunuz durumunda doğru kişi olduğunuzun teyit edilmesi amacıyla AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. yönetimi sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep etme hakkına sahiptir. Başvurunuzu iptal etmediğiniz sürece, AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. yönetiminin bu taleplerini kabul etmiş sayılırsınız.

 

VII.RIZA ve ONAY

 

İşbu Aydınlatma Metnini okuduğunuzda, bu kapsamda AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş.’ye bir veri işleme süreci gerçekleştirdiği hususunda tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu ve kişisel verilerinizin işlenmesi süreçleri ile ilgili bilgilendirildiğinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesine rıza verdiğiniz yönünde kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

 

VIII.İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

AKL Sağlık Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş.

Barbaros Mahallesi Halk Caddesi No:49/1 Ataşehir İstanbul

Tel:0(216)3348282

www.aklpoliklinik.com

aklsaglik@hs01.kep.tr

*Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Kullanım ve gizlilik koşulları AKL Poliklinik’a ait www.aklpoliklinik.com ve burada belirtilen AKL Poliklinik logosunu taşıyan, bu sayfada listelenen tüm mikro siteler için geçerlidir. Söz konusu AKL Poliklinik web sitelerini ziyaret ettiğinizde sitelerde yer alan kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini incelemelisiniz. Bu siteler haricindeki herhangi bir sitede AKL Poliklinik logosunu görmeniz bu güvenlik ve gizlilik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamını taşımaz.

www.aklpoliklinik.com sitesinde yer alan tüm bilgiler ve yapılan yönlendirmelerdeki tüm linkler tamamen ziyaretçiye bilgi vermek amacıyla kullanıcıya sunulmuştur ve yayınlanan bilgilerde hiçbir şekilde ticari amaç gütmeksizin yayınlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen ilgili sitelerde yayınlanan tüm bilgiler AKL Poliklinik’e aittir. Bu web sitesinde bulunan bilgileri güncellemek, değiştirmek, çıkarmak veya düzenlemek gibi işlerin yapılması AKL Poliklinik’e ait olup, bu konudaki tüm haklara sahiptir. Yukarıda belirtilen ilgili web sitesindeki bilgilerin güncellemesi sırasında sitede olabilecek muhtemel yanlışlık, eksiklik ya da değişiklikten dolayı AKL Poliklinik’ı yükümlülük altına sokamaz.

Aynı zamanda yukarıda sözü geçen web sitesinde kullanılan bazı ifadeler ileriye yönelik olduğundan çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. AKL Poliklinik’a ait web sitesi ve ilgili mikro sitelerine erişimde bulunan kişi ya da kişiler Kullanım Koşulları’nın en son halini kabul etmiş olmakta ve ilgili web sitesindeki ziyaretçi, sitede bulunan bilgiler doğrultusunda her türlü karar ile ilgili tüm sorumluluklara sahiptir. İlgili sitelerde yer alan bilgiler hiçbir zaman hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriği kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Anlatılan tüm tıbbi işlemler bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup; reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır.

www.aklpoliklinik.com. sayfamızdaki tüm materyallerde sağlanan yasal haklar AKL Poliklinik tarafından veya materyalin orijinal yaratıcısı tarafından tutulur. Burada belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, dağıtılamaz, çeşitli alt lisansla değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz ve kullandırılamaz. Bu sitedeki herhangi bir materyalin herhangi bir imzasız kullanımı kopyalama yasaları, ticari yasalar, güvenlik ve tanıtım yasaları ve iletişim kanunları ve statülerini içerir. AKL Poliklinik web sitesi ve mikro sitelere ulaşım serbest ve anonimdir. Bu ilgili sitelerde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır. AKL Poliklinik sponsorluk ettiği marka ya da markaları onayladığı anlaşılmamalıdır. AKL Poliklinik, hiçbir şekilde web sitesinde ve yukarıda belirtilen ilgili mikro sitelerde yayınlanan bilgiler doğrultusunda her türlü karar ve sorumluluk ziyaretçinin sorumluluğundadır ve oluşabilecek ya da oluşmuş zarar veya kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Aynı zamanda yukarıda bahsedilen ilgili web sitelerinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde kullanıcıya bir taahhüt içermemektedir. www.aklpoliklinik.com. ve mikro sitelerde Online Hizmetler ve İletişim Formları dışında bulunan tüm bölümleri kişisel bilgilerinizi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, gerekli açıklamaları okuyabilir, Kliniğimiz hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Online Hizmetler bölümlerimizi kullanabilmeniz için kişisel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak doldurarak üyelik kaydı yapmanız gerekmektedir. Yukarıda belirtilen ilgili site ve mikro sitelerde yer alan İletişim Formları vasıtası ile paylaşmış olduğunuz iletişim (telefon ve e-posta) bilgileri AKL Poliklinik ve/veya yetkilendirdiği çözüm ortakları aracılığı ile istemiş olduğunuz bilginin size ulaştırılması için kullanılabilir. AKL Poliklinik’a ait web siteleri sayfasında vermiş olduğunuz bilgiler ilgili bu sağlık kurumunun size daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak ve sizleri bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır.

Sitemizi her ziyaret ettiğinizde isimsiz olarak IP adresiniz kayıt altına alınmaktadır. Site ile ilgili şikayet, öneri, bilgi içerikli taleplerinizi info@aklpoliklinik.com mail adresine iletebilirsiniz. Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo, v.b. gibi) telif hakkı AKL Poliklinik’a aittir. AKL Poliklinik’ın izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz.